top of page
Privacy policy

 


SmartLife Academy, gevestigd aan Vughterstraat 266, 5211 GR te ‘s-Hertogenbosch,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67956475, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

SmartLife Academy
Vughterstraat 266
5211 GR ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 085 0655 344

 

Carlijn Hermes is de Functionaris Gegevensbescherming van SmartLife Academy.

Zij is te bereiken via info@smartlifeacademy.nl

SmartLife Academy vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Wanneer jouw gegevens worden verwerkt buiten Europa zullen wij er zorg voor dragen de privacy goed te waarborgen met jouw land van herkomst.

Persoonsgegevens die wij verwerken
SmartLife Academy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Bankrekeningnummer

 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SmartLife Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling (Grondslag: Overeenkomst)

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (Grondslag: Overeenkomst)

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (Grondslag: Toestemming)

 • Om onze diensten te kunnen verlenen (Grondslag: Overeenkomst)

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief /reclame (Grondslag: Toestemming)

 • SmartLife Academy analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. (Grondslag: Commercieel Belang)

 • SmartLife Academy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.(Grondslag: Wettelijke verplichting)

 • De mogelijkheid om een account aan te maken (Grondslag: Overeenkomst)
   

Geautomatiseerde besluitvorming
SmartLife Academy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SmartLife Academy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SmartLife Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Financiële administratie - 7 jaar

 • Beheer bestellingen - 1 jaar

 • Social media marketing - Onbeperkt, tenzij klant zich beroept op zijn/haar rechten in het kader van de Wet AVG of SmartLife Academy zelf de gegevens verwijderd

 • Direct Marketing - Onbeperkt, tenzij klant zich beroept op zijn/haar rechten in het kader van de Wet AVG of SmartLife Academy zelf de gegevens verwijderd

 • CRM - Onbeperkt, tenzij klant zich beroept op zijn/haar rechten in het kader van de Wet AVG of SmartLife Academy zelf de gegevens verwijderd

 • Klachtenbehandeling - 1 jaar

 • Marktonderzoek - Onbeperkt, tenzij klant zich beroept op zijn/haar rechten in het kader van de Wet AVG of SmartLife Academy zelf de gegevens verwijderd

 • Reacties van klanten op berichten - 1 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
SmartLife Academy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SmartLife Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SmartLife Academy gebruikt alleen analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons laat verwerken.

 • Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij SmartLife Academy om jouw gegevens in te zien.

 • Wijziging - Als je op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.

 • Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van SmartLife Academy, kun je bezwaar maken.

 • Gegevensoverdracht - Mocht je jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal SmartLife Academy jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

 • Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb je het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@smartlifeacademy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

SmartLife Academy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SmartLife Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@smartliveacademy.nl

bottom of page