top of page
Algemene voorwaarden
Artikel 1. Identiteit

Wij zijn SmartLife Academy, via smartlifeacademy.nl kom je op onze website. Liever persoonlijk contact? Je vindt ons op onderstaand adres.

Vughterstraat
2665211 GR ‘s-Hertogenbosch
Nederland
KVK nummer: 67956475
BTW-nummer: NL148296233B04

 

Artikel 2. Definities
 1. SmartLife Academy: Dat zijn wij.

 2. Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die om wat voor reden dan ook vanuit zijn beroep of bedrijf een contract aangaat met SmartLife Academy.

 3. Producten: Alle goederen die door SmartLife Academy worden verkocht.

 4. Diensten: Alle diensten die SmartLife Academy aanbiedt.

 5. De website: De website en/of handelsnamen die samen of afzonderlijk door SmartLife Academy beheerd worden en door ons zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 6. Dag: Een kalenderdag.

   

Artikel 3. Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden Zakelijk (‘Algemene Voorwaarden’) zijn exclusief van toepassing op en onderdeel van elk aanbod van SmartLife Academy en op elke overeenkomst tussen jou en ons.

 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en diensten. Dat geven we netjes aan. Zijn er verschillen tussen de algemene en aanvullende voorwaarden? Dan kun je uitgaan van de aanvullingen. Tenzij we anders aangeven natuurlijk.

 3. De klant kan alleen van een of meerdere bepalingen afwijken wanneer we het hier allebei mee eens zijn. Dat zetten we dan ook meteen even zwart op wit.

 4. De Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Tenzij we aangeven dat dit wel zo is.

 5. SmartLife Academy mag op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen voor toekomstige bestellingen. Natuurlijk laten we je dit binnen een redelijke termijn weten, dat vinden we wel zo netjes. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum die wij aangeven.

 6. Wil je de Algemene Voorwaarden nog eens rustig nalezen? Vraag ze dan even op door een mail te sturen naar info@smartlifeacademy.nl of  kijk even op onze website.

 7. Door onze website te gebruiken, een dienst af te nemen of een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden. Dat betekent ook dat je instemt met alle rechten en plichten zoals die op onze website staan.Deze Algemene Voorwaarden gelden alleen voor zakelijke klanten. Dus niet voor klanten die niet handelen vanuit hun bedrijf of functie.
   

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen
 1. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 14 dagen.

 2. Staan er fouten in de offerte als gevolg van een vergissing of verschrijving, dan kun je ons daar niet op vastpinnen.

 3. Alle prijzen in een offerte of aanbieding zijn exclusief BTW. Ook andere heffingen van overheidswege en de kosten die bovenop de offerte komen vallen hierbuiten. Daarmee bedoelen we dus ook reis-, verzend- en administratiekosten: die staan er niet in. Tenzij we anders aangeven.

 4. Ga je niet met alle onderdelen in de offerte akkoord? Dan hebben we geen overeenkomst. Tenzij we zelf aangeven dat dat wel zo is.

 5. We komen niet een gedeelte van de afspraak na tegen een deel van de afgesproken prijs. Afspraak is afspraak. Aanbiedingen of offertes gelden ook niet automatisch voor toekomstige afname van diensten of producten.

 6. Onze overeenkomsten komen alleen schriftelijk en/of digitaal tot stand.

 

Artikel 5. Contractduur, opschorting, wijziging, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst
 1. De overeenkomst tussen ons wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij we schriftelijk anders overeenkomen of uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.

 2. De overeengekomen termijn is nooit een fatale termijn. Zijn we in gebreke gebleven, laat het ons dan even schriftelijk weten en geef ons een redelijke termijn om de overeenkomst alsnog uit te voeren.

 3. Natuurlijk zullen we de overeenkomst naar ons beste inzicht, vermogen en vakmanschap uitvoeren.

 4. We mogen bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW sluiten we hierbij uitdrukkelijk uit.

 5. Als wij of door ons ingeschakelde derden in het kader van de opdracht op jouw locatie of een andere aangewezen locatie werkzaamheden verrichten dan zorgen we er voor dat voor de medewerkers de gewenste faciliteiten aanwezig zijn. Wel in alle redelijkheid natuurlijk.

 6. We mogen de overeenkomst in verschillende fasen uitvoeren. We sturen dan een afzonderlijke factuur voor de verrichte werkzaamheden tot dan toe. 

 7. Jij verstrekt ons alle gegevens die in alle redelijkheid nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren. Doe dit ook op tijd, wel zo fijn. Doe je dit niet dan kan de uitvoering wellicht later starten of vertraging oplopen. Hebben we hierdoor extra kosten. Dan moeten we deze helaas bij jou in rekening brengen.

 8. Heb je onjuiste of onvolledige informatie aan ons verstrekt, dan wij niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit.

 9. Wordt onze overeenkomst gewijzigd of aangevuld, dan hebben we graag dat je even schriftelijk akkoord gaat met de voor de gewijzigde overeenkomst opgegeven prijs en andere voorwaarden, zoals bijvoorbeeld tijdstip waarop aangevangen wordt. Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op aan onze kant. Je kunt de overeenkomst hierom dus niet opzeggen of annuleren.

 10. Vanuit SmartLife Academy mogen we altijd de levering uitstellen of de overeenkomst ontbinden, op een moment dat wij dat willen. We betalen in dat geval geen schadevergoeding. Dit doen we natuurlijk niet zomaar, maar kan voorkomen als:
  a. Je de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt.
  b. We na het sluiten van de overeenkomst denken dat je jouw verplichtingen niet na kunt komen.
  c. Jou gevraagd is om aan te tonen dat je aan jouw verplichtingen voor de overeenkomst kunt voldoen, maar wij hiervan geen of te weinig bewijs voor krijgen.
  d. Door vertraging van jouw kant wij de gemaakte afspraken niet meer na kunnen komen.

 11. SmartLife Academy mag ook de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien het onmogelijk is voor SmartLife Academy om onze diensten/producten te kunnen leveren.

 12. Wordt de overeenkomst ontbonden? Dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen. We behouden onze aanspraken zoals die in de Wet en in onze overeenkomst staan.

 13. Hebben we een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Dan kunnen wij de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Dat kun jij ook. Tenzij we dit anders hebben afgesproken van tevoren. Als we een contract hebben voor een bepaalde tijd, dan kan alleen SmartLife Academy opzeggen, met een opzegtermijn van 14 dagen.

 14. Als we de overeenkomst tussentijds opzeggen, hebben we onderling overleg over de nog uit te voeren taken. Is de opzegging aan jou toe te rekenen? Dan zijn de kosten voor jouw rekening.

 15. Het kan gebeuren dat je in zwaar weer terecht komt. Denk hierbij aan liquidatie, (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor je niet langer vrijelijk over jouw vermogen beschikt. In zo’n geval mogen wij onze overeenkomst met jou per direct opzeggen of een bestelling of overeenkomst annuleren. Hierbij zijn wij niet verplicht om jou te betalen of een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Onze vorderingen op jou zijn in zo’n geval onmiddellijk opeisbaar.

 16. Annuleer je (gedeeltelijk) een geplaatste bestelling/opdracht binnen een week voor levering. Dan brengen we de volledige kosten in rekening.

 

Artikel 6. Betaling en incassokosten
 1. We verwachten jouw betaling binnen de termijn die wij aangegeven hebben. En in de valuta die wij hebben gefactureerd. SmartLife Academy kan per levering of bestelling factureren en de betalingstermijn wijzigen. Dat kan ook betekenen dat we een betaling vooraf instellen.

 2. Betaal je de factuur niet op tijd? Dan zien wij dat als verzuim en bent je ons de wettelijk rente verschuldigd. De rente over het verschuldigde bedrag berekenen we vanaf het moment dat je in verzuim bent totdat je het bedrag hebt betaald.

 3. Zijn wij een bedrag aan jou verschuldigd? Dan mogen we dit verrekenen met elk bedrag dat wij nog van jou tegoed hebben. Andersom kan dit helaas niet.

 4. Heb je bezwaar tegen de hoogte van een factuur? Dan moet je die alsnog betalen, zolang het bezwaar nog niet afgehandeld is.

 5. Kom je niet of niet op tijd jouw verplichtingen naar ons na? Dan komen alle kosten die wij maken om het bedrag alsnog te krijgen voor jouw rekening. Ook de eventuele gerechtelijke kosten, als we hier bijvoorbeeld een advocaat voor nodig hebben.

 6. We mogen op elk moment jouw kredietwaardigheid onderzoeken. We
  houden ons hierbij altijd aan de wet. Op basis van de uitkomst van zo’n
  onderzoek, kunnen we aanvullende voorwaarden aan jou opleggen.

 7. SmartLife Academy mag kredieten en betalingen achteraf op rekening wijzigen. Hiervoor hoeven we geen reden op te geven.

 8. Als je van SmartLife Academy op rekening mag bestellen, maak je bij elke bestelling gebruik van de aan jou toegewezen identificatiemiddelen zoals accountnaam, paswoord of andere codes.

 9. SmartLife Academy is nooit aansprakelijk voor verlies, diefstal, misbruik of verkeerd gebruik van deze identificatiemiddelen. Je meldt dit meteen bij SmartLife Academy.

 10. Je weet dat SmartLife Academy niet de veiligheid van het internet kan garanderen, hoe graag we dat ook zouden willen. Je weet ook dat de mogelijkheid bestaat dat gegevens die je naar ons stuurt met een identificatiemiddel kunnen worden opgevangen en vervalst door anderen.
   

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
 1. Het door in het kader van de overeenkomst geleverde, blijft ons eigendom totdat je alle afspraken die we gemaakt hebben bent nagekomen. Denk hierbij aan de betaling, rentes of andere kosten.

 2. Valt het door ons geleverde onder eigendomsvoorbehoud? Dan mag je dit niet worden doorverkocht of als betaalmiddel gebruikt worden. Je mag het ook niet verpanden of op andere wijze bezwaren.

 3. Je doet er alles aan dat je redelijkerwijs van je verwacht kan worden om de eigendomsrechten van SmartLife Academy veilig te stellen.

 4. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde of daar rechten op willen vestigen of doen gelden dan ben je verplicht om SmartLife Academy daar onmiddellijk van op de hoogte te stellen.

 5. Als we de eigendomsrechten die we in dit artikel uitgelegd hebben willen gebruiken, dan verwachten we toestemming van jou te krijgen. Je vertelt ons dan ook waar de producten zijn en je geeft ons toegang tot die plek.
   

Artikel 8. Garanties, onderzoek en klachttermijn
 1. Alle door ons geleverde zaken, voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De garantie die we in dit artikel uitleggen, is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dien je zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. SmartLife Academy kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ten aanzien van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door jou (bijv. onjuiste opslag of onderhoud) of derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van SmartLife Academy, jij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht, getracht aan te brengen of ver – of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

 3. We verwachten van jou als klant dat je zelf de geleverde zaken / producten / diensten onderzoekt, om te kijken of alles wat we afgesproken hebben klopt.

 4. Constateer je gebreken aan de zaken/ producten/ diensten die je van ons ontvangt? Dan moet je dit binnen 3 werkdagen aan ons melden. Doe dit alstublieft schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 5 werkdagen aan ons gemeld worden.

 5. Meld je een gebrek aan de geleverde zaken/ producten/ diensten op tijd? Dan moet je alsnog betalen. Maak je geen tijdige melding? Dan gaan we ervan uit dat je het geleverde aanvaardt en heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloossteling.

 6. Zijn we het met elkaar eens dat het geleverde niet voldoet zoals je zou mogen verwachten én heb je dit tijdig gemeld? Dan vervangen wij het geleverde zo spoedig mogelijk. Als we het geleverde niet kunnen vervangen of herstellen, krijg je van ons een vergoeding.

 7. Blijkt jouw klacht ongegrond? Dan zijn de kosten die wij gemaakt hebben voor onderzoek voor jouw rekening.

 8. Als de garantietermijn verlopen is, zijn alle kosten voor herstel of vervanging voor de klant. Dit geldt ook voor administratie- en verzendkosten.

 9. Hebben we het geleverde speciaal voor jou gemaakt of ingekocht? Dan
  nemen wij dit nooit terug.


Artikel 9. Aansprakelijkheid
 1. Mochten we aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. Heb je onjuiste of onvolledige gegevens met ons gedeeld? Dan zijn wij niet aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.

 3. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen nooit hoger dan de factuurwaarde van het deel van de bestelling waar we aansprakelijk voor zijn.

 4. En onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in dat specifieke geval.

 5. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Wat dat dan is, directe schade? Hierbij kun je denken aan de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen. Of de kosten die je maakt om onze gebrekkige prestatie te laten voldoen aan de afspraak of de kosten die je maakt ter voorkoming of beperking van schade. Dit geldt alleen als je aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

 6. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Bij indirecte schade kun je denken aan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door bedrijfsstagnatie.

 7. Ben je zelf verzekerd tegen de schade die je hebt opgelopen? Dan zijn wij niet aansprakelijk.

 8. Hebben wij de schade met opzet veroorzaakt of zijn we bewust onvoorzichtig geweest? Dan zijn wij wel aansprakelijk voor schade.
   

Artikel 10. Risico-overgang
 1. Vanaf het moment dat wij de producten of diensten geleverd hebben, loopt SmartLife Academy geen risico meer. Het risico is vanaf dat moment voor jou.

 2. Kan de levering van de diensten/ producten niet plaatsvinden en is dat jouw schuld? Dan draag jij het risico. Dit geldt vanaf de oorspronkelijke leveringsdatum zoals wij die aan jou doorgegeven hebben.
   

Artikel 11. Overmacht
 1. In het geval van overmacht hoeven wij ons niet aan onze verplichtingen te houden naar u toe. Dit mogen we zolang er sprake van overmacht is.

 2. Wat verstaan we precies onder overmacht? Elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid en/of onvoorzienbare omstandigheid waardoor het nakomen van onze naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Dat is juridisch voor:
  a. stakingen
  b. ziekte onder personeel
  c. brand, overstroming
  d. waterschade
  e. oorlogen en opstanden
  f. export- en/of importbeperkingen
  g. bedrijfsstoringen
  h. energiestoringen
  i. storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.
  j. niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden
  k. het ontbreken van via overheidswege te verkrijgen vergunningen.


   

Artikel 12. Intellectuele eigendom
 1. Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij ons.

 2. Wat is intellectueel eigendom? Je kunt hierbij denken aan octrooi-,
  auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, methoden en concepten.

 3. Als klant mag je geen gebruik maken van ons intellectuele eigendom. Dus ook geen wijzigingen hierin aanbrengen.

 4. Mocht onze kennis toegenomen zijn door uitvoering van onze overeenkomst met jou, dan mogen wij deze kennis ook voor andere doeleinden gebruiken, zolang er geen strikt vertrouwelijke informatie van jou aan derden wordt verstrekt.
   

Artikel 13. Geheimhouding
 1. Het kan gebeuren dat je vertrouwelijke informatie hoort of ziet bij het sluiten van een overeenkomst. Als je redelijkerwijs kunt vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is, mag je dit niet bekend maken. We gaan ervan uit dat je dit op geen enkele manier doet en dat je dit tot 2 jaar na de overeenkomst stilhoudt.

 2. Er zijn een paar uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht:
  a. Als je de informatie al in jouw bezit of ontwikkeld had voordat je het van ons ontving. Tenzij je wist dat de informatie vertrouwelijk was.
  b. Als de informatie al algemeen beschikbaar of bekend is op het moment dat je de informatie ontvangt.
  c. Als je de informatie heeft verkregen van een andere partij, zonder dat hierbij de wettelijke regelgeving voor geheimhouding geschonden wordt.
  d. Als de informatie bekendgemaakt moet worden volgens een wettelijk voorschrift. Ook als je een verzoek krijgt van een bevoegde rechter of overheidsinstantie, wettelijke of zelfregulerende instantie, mag je de informatie delen.


Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar de woonplaats heeft.

 1. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Mocht er onenigheid ontstaan tussen jou en SmartLife Academy op basis van een aanbieding of overeenkomst, dan wordt dit geschil voorgelegd aan een rechter. De bevoegde rechter van de plaats waar SmartLife Academy gevestigd is. Is er sprake van een dwingende wetsbepaling waardoor er een andere rechter aangewezen wordt? Dan wordt het aan die aangewezen rechter voorgelegd.
   

Artikel 15. Deelbaarheid
 1. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet afdwingbaar is, dan wordt deze voorwaarde afgescheiden van de Algemene Voorwaarden. Dit beïnvloedt niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Die blijven onverminderd van kracht. Partijen zullen al het mogelijke doen om een eventuele ongeldige bepaling te vervangen door bepalingen die wel van kracht zijn.

 

Artikel 16. Overdracht
 1. Wil je je rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen? Dan heb je hier schriftelijke toestemming van ons voor nodig.

 2. Wij kunnen alle rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen. Wij stellen je daar dan van op de hoogte.


Artikel 17. Verklaring van afstand
 1. Wij doen nooit afstand van onze rechten. Ook niet als wij onze rechten niet of vertraagd uitoefenen.

bottom of page